top of page

PRIVACYREGLEMENT 

Mieke Zwenger Arbeidspsycholoog & Arbeidsdeskundige heeft een beleid op het punt van de bescherming van de privacy en de bewaking en de geheimhouding van (bedrijfs)informatie van opdrachtgever en persoonsgebonden informatie van opdrachtgever en diens (ex)werknemers.

 

Registratie van bedrijfsgebonden informatie 

Het doel van de registratie van bedrijfsgebonden informatie is, te kunnen beschikken over de gegevens die noodzakelijk zijn voor het realiseren van de doeleinden van de opdracht (onderzoek, advies, training en begeleiding) en het voeren van beleid en beheer in het kader van deze doeleinden en te komen tot een correcte (administratieve en financiële) afhandeling van de opdracht.

De bedrijfsinformatie, die door opdrachtgever wordt verstrekt, is uitsluitend voor het doel van de opdracht en/ of overeenkomst waarvoor de bedrijfsinformatie is overgedragen. Onder “bedrijfsinformatie” verstaan we: adres, postcode, contactpersoon en diens telefoonnummer en emailadres, bedrijfsactiviteiten, organogram, functiehuis en functiebeschrijvingen.

Registratie persoonsgebonden informatie 

Het doel van de persoonsregistratie is, te kunnen beschikken over de gegevens die noodzakelijk zijn voor het realiseren van de doeleinden van de opdracht (onderzoek, advies, training en begeleiding) en het voeren van beleid, beheer en correcte afhandeling in het kader van deze doeleinden.

 

Onder persoonsgegevens wordt verstaan:

Voornaam, achternaam, straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, CV gegevens, en elk gegeven betreffende een geïdentificeerde natuurlijke persoon en persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben op de belastbaarheid (Functionele Mogelijkhedenlijst of Inzetbaarheidsprofiel) van betrokkene, verzameld door een beroepsbeoefenaar, in het kader van uitvoering van de opdracht. Het gebruik van deze gegevens vindt alleen plaats volgens de bepalingen van dit reglement en met inachtneming van wat is bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Geheimhoudingsplicht 

Mieke Zwenger Arbeidspsycholoog & Arbeidsdeskundige draagt er zorg voor dat alle bedrijfs- en persoonsgebonden informatie van de opdrachtgever en diens (ex)werknemer, overgedragen door opdrachtgever, ten behoeve van de uitvoering van de opdracht of overeenkomst, geheim blijft en niet met derden en/of niet betrokken partijen deelt. 

 

Overig 

Mieke Zwenger Arbeidspsycholoog & Arbeidsdeskundige zal zich houden aan de bepalingen in zijn privacy reglement, zolang dit, met inachtneming van wat is bepaald in de Wet Verordening Gegevensbescherming blijft gelden. Mieke Zwenger Arbeidspsycholoog & Arbeidsdeskundgige zal een exemplaar van het privacy reglement op verzoek overleggen aan opdrachtgever en/of diens (ex)werknemer. Het privacyreglement is ook op de site in te zien en te downloaden.

Bewaartermijn bedrijfs- en persoonsgebonden informatie

Persoonsgebonden informatie wordt na het beëindigen van de opdracht maximaal 1 jaar na WIA beoordeling bewaard. Daarna wordt de informatie digitaal gearchiveerd en bewaard tot een maximale termijn van 5 jaar. Daarna wordt de informatie vernietigd. Bedrijfsgebonden informatie wordt bewaard zolang er sprake is van een lopende opdracht, overeenkomst of samenwerking. De bedrijfsgebonden informatie wordt na beëindiging van de opdracht, overeenkomst of samenwerking maximaal 1 jaar bewaard in het kader van een mogelijk toekomstige nieuwe opdracht of het herleven van een overeenkomst of samenwerking

bottom of page